MENU

DELF/DALF

W l'atelier prowadzone są kursy przygotowawcze do egzaminów DELF i DALF dostosowane do europejskiego systemu kształcenia językowego wyznaczonego przez Radę Europy.

formularz kontaktowy

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ), po francusku określany jako Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) został opracowany przez Radę Europy.

 

Określa on szczegółowo zakres wiedzy, sprawności i umiejętności wymaganych na poszczególnych poziomach biegłości językowej.

 

Wprowadził skalę sześciu poziomów kompetencji językowych. Sześciu poziomom europejskim odpowiada sześć niezależnych dyplomów o wzrastającym stopniu trudności: A1, A2, B1, B2, C1, C2.

 

POZIOM ESOKJ CERTYFIKAT OPIS POZIOMU

poziom

PODSTAWOWY

A1 DELF A1 Podstawowe opanowanie języka. Jestem w stanie zrozumieć najprostsze zagadnienia i wypowiadać się na konkretne tematy zaczerpnięte z życia codziennego w rozmowie prowadzonej z wolno mówiącym rozmówcą.
A2 DELF A2 Elementarne opanowanie języka. Potrafię zrozumieć pojedyncze zdania dotyczące potocznych zdarzeń. Mogę porozumieć się w codziennych sytuacjach i poruszać znane sobie tematy za pomocą prostych sformułowań.

poziom

SAMODZIELNOŚCI

B1 DELF B1 Skuteczne aczkolwiek ograniczone opanowanie języka. Rozumiem jasną i potoczną mowę poruszającą kwestie życia codziennego. Potrafię porozumieć się w podróży, mówić o swoich zainteresowaniach i w sposób jasny i krótki opisywać swoje zamiary lub myśli.
B2 DELF B2 Ogólne i spontaniczne opanowanie języka. Potrafię zrozumieć istotę nawet złożonego tekstu. Mogę formułować wypowiedzi ustne i pisemne na tematy ogólne lub zawodowe przytaczając w sposób jasny i szczegółowy własne argumenty.

poziom

BIEGŁOŚCI

C1 DALF C1 Dobre opanowanie języka. Potrafię zrozumieć całą gamę długich i skomplikowanych tekstów zawierających ukryte znaczenia. Wypowiadam się dość biegle zarówno ustnie jak i pisemnie sprawnie posługując się regułami organizacji wypowiedzi.
C2 DALF C2 Doskonałe opanowanie języka. Rozumiem bez większego wysiłku i potrafię streścić w sposób spójny prawie wszystko co przeczyta lub usłyszy. Wypowiadam się biegle na złożone tematy używając przy tym zróżnicowanych form.

Czas generowania strony: 0.0427s
Pamięć: 2816 kB
Dołączone pliki: 95